OPIS RADA POSTROJENјA ZA STERILIZACIJU INFEKTIVNOG OTPADA – NEWSTER NW 10

Postrojenje je najvišeg kvaliteta namijenjen obradi infektivnog medicinskog otpada mlјevenjem i sterilizacijom. Uređaj kombinuje visoku temperaturu, paru, pritisak za sterilizaciju medicinskog otpada a mlјevenjem smanjuje njegovu zapreminu i vraća njegovu sigurnost za okolinu. Postrojenje je, siguran sistem koji u procesu rada ne upotreblјava hemikalije ili zračenje.
Proizveden je u skladu s evropskim propisima o rukovanju infektivnim medicinskim otpadom, za postizanje potpune sterilizacije obrađenog infektivnog otpada. Pri procesu rada postrojenje direktno upotreblјava paru i pritisak. To je potpuno automatizovan sistem koji trajno nadgleda i održava sterilizacijske parametre.

Slika br. 1. Newster postrojenje

Pri procesu rada postrojenje sterilizuje istovremeno i mlin kao i prostor za punjenje. Sav medicinski otpad sveden je na veličinu do 4×4 cm. Sistem nadilazi uobičajenu sterilizaciju jer otpadu daje neeprepoznatlјivost zahvalјujući jedinstvenom ugrađenom sistemu mlјevenja. Mlјevenjem se smanjuje zapremina otpada. Prije ispuštanja sterilizuje se i kompletan kondenzat tako da se u okolinu ne ispušta ništa nesterilno. Smanjuju se troškovi pakovanja i transporta ukida se potreba otpreme otpada u vanjske centre za zbrinjavanje medicinskog otpada. Smanjuje se uticaj odlaganja medicinskog otpada na okolinu. Ukida se potreba razdvajanja različitih vrsta medicinskog otpada smanjujući lako mogući rizik izlaganja medicinskog osoblјa i vozila. Obrađuje se veliki broj vrsta medicinskog otpada uklјučujući oštar i patološki. Ovaj uređaj nije izrađen za obradu radioaktivnih i hemijskih proizvoda.

Tehnološki proces prerade

Postrojenje NEWSTER SYSTEM je precizan uređaj, tehnološki je odgovorio visokom kvalitetu i namijenjen je obradi infektivnog i ostalog medicinskog otpada mlјevenjem i sterilizacijom. Posuda postrojenja NEWSTER je izrađena od nerđajućeg čelika i izolovana je 50 mm debelim slojem staklene vune. Zaštićena je oklopom od nerđajućeg čelika. Ovakva konstrukcija omogućava postizanje pritiska od 4,5 bara i održavanje temperature od 150 °C i vakuuma u unutrašnjosti sistema.

Slika br.2. Izgled obrađenog sterilisanog otpada

Prvo se vrši mlјevenje otpada. Sistem mlina sastoji se od dvije rotirajuće osovine na koje su montirani noževi. Ovi noževi izrađeni su od materijala koji osigurava visok nivo snage i trajnosti. Koriste se za mlјevenje i droblјenje otpada kao što su šprice, oštri predmeti i predmeti s oštrinama, staklo, tekstil, rukavice, maske, filteri za dijalizu, aluminijski tanjiri, staklene boce, kontejneri za otpad, plastične vreće i karton. Kako bi se zadržao odgovarajući razmak između oštrina za mlјevenje čvrstih predmeta, kretanje oštrina je osigurano s dvije osovine montirane na posudi koja pokreće remen motora montiran izvan posude.
Mlin mjenja smjer rotacije oštrina u pravilnim intrvalima ali pri različitim brzinama radi sprečavanja zastoja u slučaju preopterećenja. On reducira čvrsti otpad u male komade a veličine granula zavise od vrste otpada, nivoa vlage i oblika. Otpad se melјe do veličine granula maksimalno 4×4 cm.
Tako samlјeven otpad prolazi u donju komoru. Unutrašnji plašt je konusnog oblika perforiran, tako da omogućava tretiranje kompletnog otpada pregrijanom parom, uklјučujući i otpad smješten u sredini komore. Direktno se upotreblјava para i pritisak za postizanje potpune sterilizacije.
Sistem je potpuno automatizovan i tokom cijelog procesa prate se i održavaju sterilizacijski parametri. Pritisak 4.5 bara i temperatura 150°C. To je siguran sistem koji ne upotreblјava hemikalije ili zračenje za sterilizaciju obrađenog infektivnog otpada. Prilikom sterilizacije otpada sterilizuju se istovremeno i mlin te prostor za punjenje.
U obrađenom otpadu uništeni su svi mikroorganizmi kao što su virusi, glјivice i bakterijske spore. Ovim procesom prevazilazi se uobičajena sterilizacija jer otpadu se daje neprepoznatlјivost zahvalјujući jedinstvenom ugrađenom sistemu mlјevenja. Smanjuje se zapremina otpada za 80%.